Cele i sposoby realizacji

Celem Fundacji "Tradycyjna Zagroda" (zgodnie z § 11 Statutu Fundacji) jest:
"przyczynianie się do wszelkiego wspierania potencjału społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego mieszkańców wsi i miast Pogórza Przemysko-Dynowskiego, a w szczególności:
 • rozwijanie turystyki i rekreacji z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wdrażanie ekologicznych rozwiązań,
 • ratowanie lub odtwarzanie tradycyjnych zagród wiejskich,
 • przywracanie tradycyjnych upraw i hodowli oraz przetwórstwa produktów i owoców, a także inicjowanie wprowadzania na rynek regionalnych produktów,
 • inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
 • promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, zwłaszcza Manasterza i pozostałych miejscowości gminy Jawornik Polski,
 • dokumentowanie, eksponowanie i konserwowanie oraz ochrona różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej i historycznej, zwłaszcza Manasterza i pozostałych miejscowości gminy Jawornik Polski,
 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz promowanie lokalnej twórczości mieszkańców,
 • rozwijanie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich".

Sposoby realizacji celów statutowych (zgodnie z § 12 Statutu Fundacji) obejmują:
 1. "wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz działań aktywizujących i integrujących społeczności lokalne,
 2. uczestnictwo w programach:
 1. dotyczących ochrony środowiska mających za swój cel m.in.: regulację gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowanie odpadami,
 2. rozwoju i restrukturyzacji wsi i miast Pogórza Przemysko-Dynowskiego,
 3. dotyczących rozwoju i restrukturyzacji turystyki oraz rolnictwa,
 4. służących rozwojowi i upowszechnianiu agroturystyki,
 5. dotyczących działań wspierających organizację przestrzeni użytków rolnych.
 1. działania projektowe, remontowe i budowlane pozwalające na odtwarzanie lub rekonstruowanie obiektów i elementów małej architektury,
 2. działania na rzecz projektowania i realizowania architektury krajobrazu, zwłaszcza tradycyjnych, wiejskich kompozycji i wnętrz krajobrazowych,
 3. upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi lokalnemu,
 4. działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne,
 5. organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń,
 6. organizowanie i finansowanie konkursów,
 7. przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji,
 8. działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji,
 9. współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 10. inicjowanie i obsługa działalności wzajemnościowej - ubezpieczeniowej, finansowej i mieszkaniowej,
 11. świadczenie poradnictwa obywatelskiego,
 12. aktywizowania zawodowego mieszkańców, prowadzenie aktywnych programów ograniczających bezrobocie,
 13. działania na rzecz bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz społeczności marginalizowanych,
 14. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 15. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 16. działania na rzecz organizacji pozarządowych,
 17. promocję i organizację wolontariatu,
 18. prowadzenie lokalnego ośrodka edukacji ekologicznej,
 19. działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży,
 20. działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia,
 21. organizację i prowadzenie funduszu rozwoju lokalnego,
 22. animowanie i obsługę partnerstw lokalnych,
 23. ochronę i promocję zdrowia".
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym statutem Fundacji "Tradycyjna Zagroda".