Klauzula informacyjna RODO

Podstawa prawna
Działając na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Statutu Fundacji „Tradycyjna Zagroda” informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 585, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga (dalej: Administrator danych lub Fundacja „Tradycyjna Zagroda”).
 
1. Cel i podstawa przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach:
 1. wykonania zamówienia na dostawę bezpłatnej publikacji (pobrania dokumentu w postaci pliku pdf lub innego pliku) -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy dot. udostępnionych materiałów, a także zapobiegania oszustwom, nadużyciom oraz ochrony roszczeń Administratora danych lub osób trzecich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes,
 2. informowania o realizacji celów statutowych Administratora danych poprzez utrzymywanie stałego kontaktu, w szczególności uzyskiwania informacji o akcjach społecznych organizowanych przez Administrator danych oraz o możliwościach wspierania działalności Administratora danych - na podstawie uzyskanej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, udzielona zgoda.
2. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do celu opisanego w:
 • pkt. 1a jest niezbędne do udostępnienia Pani/Panu zamówionych materiałów, a konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości przesłania materiałów (np. pliku pdf)
 • pkt. 1b jest wskazane do informowania Panią/Pana o działalności statutowej FTZ, a konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości informowania o podobnych akcjach, projektach i inicjatywach planowanych lub prowadzonych przez Fundację „Tradycyjna Zagroda”.
3. Informacja o wymogu podania danych – kryteria jego ustalania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane, jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez okres wymagany prawem.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się od czasu pisemnego cofnięcia zgody, które to pozostaje bez wpływu na ich przetwarzanie przed cofnięciem wydanej uprzednio zgody.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą, lub mogą być, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
 1. pracownicy FTZ - na podstawie upoważnień do przetwarzania danych, celem realizacji obowiązków służbowych,
 2. upoważnione osoby współpracujące z FTZ - jeżeli w ramach współpracy przetwarzają powierzone dane (np. zleceniobiorcy),
 3. podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) - uprawnione do przetwarzania danych w imieniu FZT na mocy umowy powierzenia danych, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla działalności FTZ np. usługi hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe,
 4. uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane, w celu wypełniania, ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym FTZ jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów na realizację projektów ze środków publicznych,
 5. inne podmioty na podstawie wyrażonej zgody.
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane ani przekazywane do państwa trzeciego.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w każdym czasie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez FTZ, w tym profilowaniu (automatycznego przetwarzania danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.
8. Inspektor danych osobowych
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji „Tradycyjna Zagroda”:
Manasterz 585, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej <<biuro@tradycyjnazagroda.pl>>."
 
* * *