Bezpieczeństwo drogowe dzieci - PZU PomocToMoc

PZU PomocToMocDzięki dofinansowaniu PZU w ramach akcji PomocToMoc serdecznie zapraszamy uczniów, za pośrednictwem wychowawców klas I-V i dyrektorów szkół podstawowych, do uczestnictwa w projekcie: „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach”.
 
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów z klas I-V w zakresie poruszania się po nieoświetlonych wiejskich drogach oraz kształtowania umiejętności praktycznych z zakresu reanimacji osób poszkodowanych w wypadkach.
 
Odbiorcami projektu mogą zostać uczniowie klas I-V ze szkół podstawowych na obszarze Pogórza Dynowskiego.

Patronat Honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w RzeszowieProjekt "Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach" został objęty patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Uczniowie (klasy uczniów) zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach” wezmą udział w dwóch warsztatach:
1. Warsztat: „Wolniej i widoczniej… dla wszystkich bezpieczniej” - uczestnicy w małych grupach wypracują bezpieczne zasady poruszania się w ruchu drogowym (zarówno będąc pieszym uczestnikiem ruchu drogowego, jak i pasażerem pojazdu). Wypracowane zasady zostaną wspólnie omówione przez każdą grupę i wspólnie utworzony zostanie katalog dobrych praktyk bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Szczególnie omówione zostaną kwestie bezpiecznej prędkości (w tym możliwości wpłynięcia na kierowcę o zachowanie odpowiedniej do warunków prędkości) oraz widoczności w ruchu pieszym (w bezpiecznym przemieszczaniu się po zmroku na nieoświetlonych drogach pozbawionych chodnika).
2. Warsztat: „Podejdź, sprawdź, zawiadom, reanimuj” - uczestnicy w parach nabędą lub udoskonalą swoje umiejętności z udzielania pierwszej pomocy (reanimacji RKO). Ćwiczenia prowadzone będą na fantomie „Ambu Sam” z użyciem jednorazowych worków (zabezpieczających uczestników zajęć przed zakażaniami krzyżowymi chorobami np. górnych dróg oddechowych). Nauka zasad reanimacji poprzedzona zostanie kształtowaniem prawidłowych zachowań: podjęcie czynności sprawdzających, zawiadomienie służb i przystąpienie do udzielania pomocy).

Każdy uczestnik zajęć zostanie wyposażony w elementy odblaskowe oraz w folder bezpieczeństwa dla rodziców. Udział w zajęciach oraz wszelkie przekazane materiały - dzięki dotacji PZU w ramach akcji PomocToMoc - pozostają bezpłatne dla uczestników projektu.

Zakres działań projektu obejmuje: przeprowadzenie 50 warsztatów, tj. po 2 warsztaty dla każdej z 25 zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w projekcie klas I-V ze szkół podstawowych z terenu Pogórza Dynowskiego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są od wychowawców klas (za zgodą dyrektora szkoły) na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (plik do pobrania poniżej).
Kartę zgłoszeniową należy przesłać elektronicznie (skan) na podany w niej adres mailowy, zgodnie z harmonogramem poszczególnych naborów w nieprzekraczalnych terminach:
I.  do 24 września 2018 r. - nabór 1 - zakończony, zobacz: wyniki 1 naboru - plik do pobrania poniżej.
II. do 08 października 2018 r. - nabór 2 - zakończony, zobacz: wyniki 2 naboru - plik do pobrania poniżej.
III. do 22 października 2018 r. - nabór odwołany, pula dostępnych warsztatów w ramach projektu została wyczerpana.

O zakwalifikowaniu poszczególnych klas (szkół) do uczestnictwa w projekcie decyduje Realizator (Fundacja "Tradycyjna Zagroda") na podstawie liczby uzyskanych punktów (zgodnie z kryteriami: lokalizacja na terenach wiejskich, liczba realizacji podobnych zajęć w ciągu ostatnich 3 lat), a w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń, w poszczególnych naborach.
 * * *
Jeśli chcesz pomóc nam w poprawie bezpieczeństwa drogowego dzieci na terenach wiejskich, to wpłać darowiznę (dowolną kwotę) na konto Fundacji "Tradycyjna Zagroda" 77 9096 0004 2004 0072 2407 0001 lub poprzez system DotPay http://www.tradycyjnazagroda.pl/chce-pomoc.html