Cele

Celem Fundacji "Tradycyjna Zagroda" (zgodnie z § 11 Statutu Fundacji) jest "przyczynianie się do wszelkiego wspierania potencjału społecznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz gospodarczego mieszkańców wsi i małych miast Pogórza Dynowskiego, a także ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zwłaszcza na obszarze Pogórza Dynowskiego, a w szczególności:
 1. rozwijanie integracji międzypokoleniowej seniorów i dzieci bazujących na inicjatywach ekologicznych lub chroniących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze,
 2. wspieranie edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych mieszkańców terenów wiejskich,
 3. ratowanie (zachowanie, przywracanie i odtwarzanie) dawnych odmian roślin uprawnych (w tym drzew owocowych), a zwłaszcza poprzez tworzenie banków genów „in situ” oraz „ex situ”,
 4. ratowanie (zachowanie, przywracanie i odtwarzanie) dawnych ras zwierząt hodowlanych,
 5. ratowanie (zachowanie, przywracanie i odtwarzanie) tradycyjnego krajobrazu polskich wsi, a zwłaszcza tradycyjnych przydomowych ogródków wiejskich i tradycyjnych sadów,
 6. odtwarzanie lub rekonstruowanie tradycyjnych obiektów zabudowy gospodarskiej oraz elementów małej architektury, zwłaszcza tych związanych z lokalną historią, kulturą lub tradycją,
 7. wdrażanie rozwiązań chroniących zasoby i środowisko naturalne, a w szczególności:
  1. promowanie budownictwa ekologicznego,
  2. wspieranie tworzenia przydomowych ekologicznych (hydroponicznych) oczyszczalni ścieków,
  3. przeciwdziałanie paleniu śmieci i inicjowanie działań na rzecz zmniejszania „niskiej emisji”,
  4. monitorowanie i wspieranie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
  5. minimalizowanie skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych (klimatycznych),
 8. upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z GMO oraz przeciwdziałanie praktykom wprowadzania do sprzedaży produktów spożywczych z GMO oraz do naturalnego środowiska genetycznie modyfikowanych roślin i innych organizmów,
 9. wspieranie rozwoju zrównoważonej turystyki, zwłaszcza agroturystyki, ekoturystyki i etnoturystyki,
 10. wspieranie rozwoju ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa, rodzimej produkcji rolnej oraz małego, rodzinnego przetwórstwa, a także wspieranie w tworzeniu spółdzielni i rozwoju spółdzielczości, zwłaszcza wśród małych gospodarstw rolnych i rodzinnych przetwórców produktów rolnych,
 11. inicjowanie i wspieranie wprowadzania na rynek ekologicznych i regionalnych oraz tworzonych tradycyjnie produktów, a także zwiększenie odpowiedzialności społecznej i konsumenckiej w zakresie kupowania rodzimych produktów, zwłaszcza od lokalnych, rodzinnych producentów,   
 12. eksplorowanie, dokumentowanie, eksponowanie i promowanie oraz ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego,
 13. inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 14. wzmacnianie kulturowej tożsamości lokalnej i regionalnej oraz promowanie lokalnej twórczości mieszkańców,
 15. rozwijanie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i edukacji społecznej, ekonomicznej, ekologicznej oraz gospodarczej,
 16. poprawa bezpieczeństwa (w tym) drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i seniorów poruszających się po drogach w terenach wiejskich".
Zapraszamy do pobrania Statutu Fundacji "Tradycyjna Zagroda" (poniżej plik pdf).