Przetwarzanie danych

Chcemy pozostać w kontakcie zgodnie z obowiązującym prawem i wysokimi standardami kultury komunikacyjnej, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Fundację "Tradycyjna Zagroda":

"Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu 203, kod pocztowy 37-220, poczta Kańczuga (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi lub informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji.
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: Manasterz 203, 37-220 Kańczuga, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej <<biuro@tradycyjnazagroda.pl>>."