Standardy organizacji

Od powołania Fundacji "Tradycyjna Zagroda" (w 2012 r.) w Statucie przyjęliśmy takie regulacje, które gwarantują wyższe standardy działań oraz większą przejrzystość organizacyjną i finansową.
Wprowadziliśmy rozwiązania prawne jakie wówczas były obligatoryjne dla organizacji posiadającą status „pożytku publicznego” np.
  • niemożność łączenia członkostwa (z uwzględnieniem małżonków i członków rodziny) organu zarządzającego z organem kontrolującym Fundację (zob. ust. 2-3, § 43),
  • zakaz udzielania pożyczek, przekazywania lub wykorzystywania majątku Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zob. ust. 2 a-d, § 16).
Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Fundacji "Tradycyjna Zagroda".

Zgodnie z obowiązującym prawem przyjęliśmy również inne ważne dokumenty i rozwiązania regulujące kwestie bezpieczeństwa finansowego oraz przetwarzania danych osobowych np.
  • Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  - przyjęta Uchwałą nr 1/2014 Zarządu Fundacji,
  • Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Zasady polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - przyjęty Uchwałą nr 5/2013 Zarządu Fundacji,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych (zgodne z RODO).